naše logo

naše logo

menu

  úvodní stránka
  akce školy
  GDPR
  dokumenty
  informace pro rodiče
  kontakty
  napište nám
  organizace školy
  registr oznámení
  SRPŠ
  škola
  školní družina
  školní jídelna
  školská rada
  třídy
  autor stránek

školní časopis - MUF
úvodní řeč ředitelky Základní školy Moravany


Vítejte na webových stránkách Základní školy Moravany, okres Pardubice.
Mám radost, že jste navštívili tyto stránky, kde se můžete podrobněji seznámit s naší školou, a doufám, že naleznete potřebné informace.
Naše škola poskytuje vzdělávání žákům dle inovovaného ŠVP pro základní vzdělávání „Otevřená škola = příležitost pro všechny“, č. jed.: 596 – 1/ 07.06. Mottem nového školního vzdělávacího programu je myšlenka Alberta Einsteina – „Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoli jako specialista.“
Do naší školy dochází především žáci s trvalým bydlištěm v obci Moravany, dále k nám dochází žáci z obcí Platěnice, Slepotice, Turov, Lipec, Nové Holešovice, Čeradice, Uhersko, Městec, Bořice, Podbor, Čankovice, Kostěnice, Bělešovice, Dašice a Moravanský. Výuka probíhá v devíti třídách, které jsou rozděleny do jednotlivých ročníků. V současné době se pohybuje počet žáků naší školy okolo 180 žáků.
Škola má ekologické a sportovní zaměření. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny moderní výukovou technologií – interaktivní dotykové tabule, notebooky a tablety s možností připojení na internet ve všech prostorách školy nabízejí zlepšení výuky.
V naší škole se vyučuje už od 2. ročníku základnímu cizímu jazyku – angličtině. Škola vyučuje i druhému cizímu jazyku – žáci mohou volit mezi německým a ruským jazyk. Pro žáky 1. ročníku organizujeme výuku angličtiny prostřednictvím zájmových kroužků.
V rámci Environmentální výchovy uplatňujeme propojení s místní krajinou, dbáme na udržitelný rozvoj, podporu recyklace, na minimalizaci odpadu a na rozvoj pozitivních vztahů, postojů a hodnot ke krajině. Naším cílem je spolupráce s obcí, místními organizacemi a podnikateli tak, abychom všichni společně napomáhali údržbě a především rozvoji obce.
V rámci výuky předmětu Mediální výchova vydáváme ve škole žákovský časopis MUF, který již sklidil řadu ocenění v rámci okresu, kraje i republiky.
Dlouholetou tradicí naší školy je tvorba keramiky, která nyní probíhá v moderně zrekonstruované keramické dílně. Každý žák školy je v průběhu devíti let v hodinách výtvarné výchovy zasvěcen do tajemství modelování podob, vypalování střepů a následného použití glazur. Pro ty, jež se chtějí keramice věnovat i mimo školu, ať už se jedná o zájemce z řad dětí, rodičů, ale i jiných dospěláků, je tu zájmový kroužek keramiky.
Děkuji Vám, že jste se dočetli až k závěru, a těším se na vzájemnou spolupráci.

Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školy 

úřední e-deska

úřední e-deska

Bakaláři

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Školský portál Pardubického kraje

EU peníze školám

dotkněte se inovací

akce SRPŠ