naše logo

naše logo

menu

  úvodní stránka
  akce školy
  GDPR
  dokumenty
  informace pro rodiče
  kontakty
  napište nám
  organizace školy
  registr oznámení
  SRPŠ
  škola
  školní družina
  školní jídelna
  školská rada
  třídy
  autor stránek

školní časopis - MUF
školská rada


Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).
Její složení musí být třetinové – 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé – minimální počet členů rady je 6 osob. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně.

Pravomoce školské rady
• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
• schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
• projednává inspekční zprávy České školní inspekce
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady
Školská rada základní školy Moravany je šestičlenná a tvoří ji:
• Zdeňka Venclová, Milan Faltys (zřizovatel školy)
• Ondřej Dobrovolský, Radka Kubíková, (zástupce rodičů nezletilých žáků)
• Mgr. Iva Ezrová, Mgr. Vendula Slavíčková (zástupce pedagogických pracovníků školy)

Je tedy na rodičích, kteří mají zájem na co nejkvalitnějším vzdělání svých dětí, aby se se svými připomínkami, náměty a nápady ke zlepšení práce školy ve prospěch dětí obraceli bez obav na e-mail: moravanyskola@seznam.cz


 

úřední e-deska

úřední e-deska

Bakaláři

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Školský portál Pardubického kraje

EU peníze školám

dotkněte se inovací

akce SRPŠ