naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kam směřujeme
součásti školy
struktura školy
kontakty
rozdělení tříd
zaměstnanci školy
SRPŠ
důležité informace
přehled klasifikace
síň slávy
dokumenty
formuláře
naše úspěchy
akce + fotogalerie
digitální uč. materiály
registr oznámení
napište nám
autor stránek

školní časopis - MUF
úvodní slovo ředitele školy


Dobrý den,
vítejte na webových stránkách Základní školy Moravany, okres Pardubice. Jsem velice rád, že jste navštívili tyto stránky a mohli se tak podrobněji seznámit s naší školou a jejím prostředím. Doufám, že zde
  naleznete řadu potřebných informací o vzdělávání v této instituci, že se zde dozvíte ledacos o jejich učitelích, zaměstnancích a žácích, kteří této škole vdechují život.

Naše škola poskytuje vzdělávání žákům dle inovovaného ŠVP pro základní vzdělávání „Otevřená škola = příležitost pro všechny“, č. jed.: 596 – 1/ 07.06. Mottem nového ŠVP je myšlenka Alberta Einsteina – „ Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoli jako specialista.“

Docházejí k nám především žáci s trvalým bydlištěm v obci Moravany, Platěnice, Slepotice, Turov, Lipec, Nové Holešovice, Čeradice, Uhersko, Městec, Bořice, Podbor, Kostěnice, Bělešovice, Dašice a Moravanský. Výuka probíhá v devíti třídách, které jsou rozděleny do jednotlivých ročníků. V současné době se pohybuje počet žáků naší školy v rozmezí 175 až 183 dětí.. 

Škola se profiluje jako moderní vzdělávací instituce vybavená potřebnou výpočetní technikou s přístupem k Internetu. S výukou výpočetní techniky se podle ŠVP začíná již v 5. ročníku. Vyučovací předměty Pracovní činnosti, Informatika a Svět digitálních technologií jsou na druhém stupni plně podřízeny seznámení s počítači, práci s textovým a tabulkovým editorem, grafickým programem Corel a práci s Internetem. V minulých letech byla otevřena druhou učebna výpočetní techniky v prostorách 1. stupně školy. Tak ani naši menší žáci nejsou ochuzeni o možnost využívat ve své práci počítačových výukových programů a přístupu k Internetu . Všechny kmenové třídy jsou vybaveny moderní výukovou technologií – interaktivní dotykové tabule, učitelé vlastní notebooky a tablety pro potřeby zlepšení výuky s možností připojení na internet ve všech prostorách školy.
V naší ZŠ se vyučuje už od 2.ročníku základnímu cizímu jazyku – angličtině. Nově vyučujeme i druhému cizímu jazyku – žákům nabízíme německý a ruský jazyk. Pro žáky 1. ročníku organizujeme zájmovou výuku angličtiny prostřednictvím zájmových kroužků.

Poslední dobou se zaměřujeme na otázky ekologie. Enviromentální výchovu uplatňujeme kromě hlavního předmětu Základy ekologie též ve všech vyučovacích předmětech, staráme se o zeleň v obci a každoročně především ekologicky zaměřenou prací oslavujeme Den Země.
V rámci výuky předmětu Mediální výchova vydáváme ve škole žákovský časopis MUF, který již sklidil řadu ocenění v rámci okresu, kraje i republiky.

Dlouholetou tradicí naší školy je tvorba keramiky, která nyní probíhá v moderně zrekonstruované keramické dílně. Každý žák školy je v průběhu devíti let v hodinách výtvarné výchovy zasvěcen do tajů modelování tvarů, vypalování střepů a následného užití glazur. Přesto ještě v době mimo školu pracuje řada dětí, ale i rodičů a jiných dospělých spoluobčanů  v několika skupinách zájmového kroužku keramiky a učí se tak poznávat kouzlo tvárné hlíny do nejmenších detailů.

Dalším výrazným prvkem v životě naší školy je sport. V obci dominuje především chlapecká a mužská kopaná. Škola proto nabízí vyžití v košíkové a volejbale především děvčatům. Oba sporty jsou zastřešeny Školním sportovním klubem, jehož aktivity směřují nejen k míčovým hrám, ale i k lehké atletice a cyklistice. Dalšími sportovními aktivitami, které můžeme dětem v poslední době nabídnout je florbal , tenis, badminton a vodácký sport. Děti mají k dispozici obecní kurt s umělou trávou na tenis a volejbal v Moravanech, obecní tenisové kurty s antukovým povrchem v Platěnicích a Moravanském. Na podzim a v zimním období nachází děti i široká sportovní veřejnost útočiště v nové moderní sportovní hale, která byla slavnostně otevřena loni 1.9.2008 jako přístavba ZŠ Moravany. K dalšímu smysluplnému využití volného času dětí slouží nové dětské hřiště v areálu budovy 1. stupně školy vybavené kolotočem, houpačkami, hrazdami, šplhadly a průlezkami nebo venkovním pingpongovým stolem.

Ve škole se snažíme vytvářet bezkonfliktní prostředí budované na pozitivních vztazích mezi žáky a učiteli, tj. na vzájemném respektování obou zainteresovaných stran a na základě partnerských vztahů mezi učitelem a žákem, mezi učitelem a rodičovskou veřejností.

Nabídkou předmětu Etická výchova nebo široké škály zájmové činnosti eliminujeme negativní prvky v chování dětí, ať už jde o šikanu, záškoláctví, drogy, rasovou nesnášenlivost a jim podobné výstřelky.

V úzké spolupráci s vedením SRPDŠ Moravany zajišťuje škola širokou nabídku mimoškolní zájmové činnosti – již výše uvedené kroužky keramiky,kroužky hry na flétny a kytaru, sportovní a pohybové kroužky, kroužek aerobiku a tance, modelářský kroužek, kroužek tenisu, farmářský kroužek, kroužek Šikula a kroužky angličtiny pro prvňáčky.

Ve spolupráci se SKI Fanatic zajišťujeme lyžařský a snowboardový  výcvik žáků 1.stupně. Pro žáky 3. a 4.třídy zajišťujeme dvouleté dvacetihodinové kurzy plavání v plaveckém bazénu ve Vysokém Mýtě. Škola se již poněkolikáté zapojila do sportovních aktivit zastřešených Českým olympijským výborem – Setkání s olympioniky, kdy naši školu navštívily významné osobnosti sportovního života naší republiky např. kanoistka Mirka Knapková, hokejista Vladimír Martinec, běžkyně  Jarmila Kratochvílová a krasobruslař Tomáš Verner. Ve školním roce 2015/2016 zvítězila naše škola ve sportovní soutěži O pohár hejtmana Pardubického kraje.

Školu vnímáme jako živý organismus a nedílnou součást obce, kterou je nutno zachovat i do let příštích. Škola je a musí být i nadále centrem kulturního a společenského dění v obci, musí se vyvíjet a zdokonalovat, musí umět oslovit děti i rodiče, otevřít se jim a nabídnout podstatně víc, než pouhé vzdělávání. A o to všechno se my, zaměstnanci školy, skutečně snažíme.

                                                                                                   Mgr. Ladislav Januš
                                                                                                            ředitel školy


 

úřední e-deska

úřední e-deska

EU peníze školám

dotkněte se inovací

akce SRPŠ

nové fotografie

Ve znamení první pomoci

Zateplená škola

Plníme úkoly projektu Recyklohraní

Třídy 2009/2010

LVK 2009
LVK 2009
Den zdraví
Den zdraví
vánoce
vánoce
Mikuláš
Mikuláš
školní sportovní den
školní sportovní den